استفاده از چراغ زنون در وسایل نقلیه ممنوع است

در تعریف نقص فنی که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی عنوان شده، هر گونه تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه نقص فنی است. بر اساس همین تعریف نصب چراغ زنون به مثابه نقص فنی خودرو است و پلیس با رانندگانی که چراغ خودرو‌های خود را تبدیل به چراغ زنون می‌کنند، برخورد می کند.

استفاده از چراغ زنون در وسیله نقلیه به علت تغییر در وضعیت وسیله نقلیه و برابر مقررات، با کد‌های ۲۱۱۶ "نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ‌ها و کد ۲۰۳۶ استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه قابل اعمال قانون است و مراتب جهت بهره برداری ارسال می‌شود.

برای آمادگی آزمون آیین نامه رانندگی می توانید از آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی شوفر استفاده کنید.