هزینه انتقال سند پراید در سال 1400

هزینه انتقال سند کلیه مدل های پراید در سال 1400:

سال ساختهزینه کل انتقال سند (ریال)
پراید 151
140021،290،000
139919،290،000
139817،290،000
139715،290،000
139613،300،000
139511،300،000
پراید 111
140018،360،000
139916،660،000
139814،950،000
139713،250،000
139611،540،000
13959،840،000
1394 و یا پایین تر8،130،000
پراید 131 بنزینی
140017،150،000
139915،560،000
139813،980،000
139712،400،000
139610،810،000
13959،230،000
1394 و یا پایین تر7،640،000
پراید 131 دوگانه سوز
140018,124,700
139916,443,860
139814,763,020
139713,082,180
139611,401,340
13959,720,500
1394 و یا پایین تر8,039,660
پراید 132 بنزینی
140017,637,500
139916,005,380
139814,373,260
139712,741,140
139611,109,020
13959,476,900
1394 و یا پایین تر7,844,780
پراید 132 دوگانه سوز
140018,124,700
139916,443,860
139814,763,020
139713,082,180
139611,401,340
13959,720,500
1394 و یا پایین تر8,039,660
پراید 141 بنزینی
140015,445,100
139914,032,220
139812,619,340
139711,206,460
13969,793,580
13958,380,700
1394 و یا پایین تر6,967,820
پراید 141 دوگانه سوز
140015,688,700
139914,251,460
139812,814,220
139711,376,980
13969,939,740
13958,502,500
1394 و یا پایین تر7,065,260