هزینه انتقال سند پژو 206 در سال 1400

هزینه انتقال سند کلیه مدل های پژو 206 در سال 1400:

سال ساختهزینه کل انتقال سند (ریال) 
206 تیپ 2
140024,823,700
139922,472,960
139820,122,220
139717,771,480
139615,420,740
139513,070,000
1394و مدل های پایین تر10,719,260
206 تیپ 3
140019,586,300
139917,759,300
139815,932,300
139714,105,300
139612,278,300
139510,451,300
1394و مدل های پایین تر8,624,300
206 تیپ 4
140014,714,300
139913,374,500
139812,034,700
139710,694,900
13969,355,100
13958,015,300
1394و مدل های پایین تر6,675,500
206 تیپ 5
140027,996,200
139925,651,940
139822,947,980
139720,244,020
139617,540,060
139514,836,100
1394و مدل های پایین تر12,132,140
206 تیپ 6 اتوماتیک
140027,996,200
139925,651,940
139822,947,980
139720,244,020
139617,540,060
139514,836,100
1394و مدل های پایین تر12,132,140
206 صندوقدار
140028,839,800
139926,414,450
139823,727,500
139720,926,100
139618,124,700
139515,323,300
1394و مدل های پایین تر12,521,900