هزینه انتقال سند ساینا در سال ۱۴۰۰

هزینه انتقال سند کلیه مدل های ساینا در سال 1400 به شرح زیر است:

سال ساختهزینه کل انتقال سند (ریال)
ساینا دنده معمولی 
140022,509,500
139920,390,180
139818,270,860
139716,151,540
139614,032,220
139511,912,900
1394 و یا پایین تر9,793,580
ساینا پلاس دنده معمولی
140025,189,100
139922,801,820
139820,414,540
139718,027,260
139615,639,980
139513,252,700
1394 و یا پایین تر10,865,420
ساینا دنده اتومات 
140035,166,800
139932,108,750
139829,050,700
139725,992,650
139622,509,500
139518,977,300
1394 و یا پایین تر15,445,100